Java Sesli Hareket Tespit Sistemi Opencv ve Google Api

by Furkan Zümrüt on May 9, 2013 in Artificial Intelligence Java Java Libraries

Java Sesli Hareket Tespit Sistemi Opencv ve Google Api


import com.googlecode.javacpp.Loader;
import com.googlecode.javacv.*;
import static com.googlecode.javacv.cpp.opencv_core.*;
import com.googlecode.javacv.cpp.opencv_core.CvBox2D;
import com.googlecode.javacv.cpp.opencv_core.CvContour;
import com.googlecode.javacv.cpp.opencv_core.CvMemStorage;
import com.googlecode.javacv.cpp.opencv_core.CvPoint2D32f;
import com.googlecode.javacv.cpp.opencv_core.CvSeq;
import com.googlecode.javacv.cpp.opencv_core.CvSize2D32f;
import com.googlecode.javacv.cpp.opencv_core.IplImage;
import static com.googlecode.javacv.cpp.opencv_imgproc.*;
import com.gtranslate.Audio;
import com.gtranslate.Language;
import java.io.InputStream;</code>

public class JavaCV {
public static void main(String[] args) throws Exception {
int ObjectMoveCount = 0;
//int ObjectMagnitude = 250;
OpenCVFrameGrabber grabber = new OpenCVFrameGrabber(0);
grabber.start();

IplImage frame = grabber.grab();
IplImage image = null;
IplImage prevImage = null;
IplImage diff = null;

CanvasFrame canvasFrame = new CanvasFrame("HAREKET ALGILAYICI");
canvasFrame.setCanvasSize(250, 250);

CvMemStorage storage = CvMemStorage.create();

while (canvasFrame.isVisible() && (frame = grabber.grab()) != null) {
cvSmooth(frame, frame, CV_GAUSSIAN, 9, 9, 2, 2);
if (image == null) {
image = IplImage.create(frame.width(), frame.height(), IPL_DEPTH_8U, 1);
cvCvtColor(frame, image, CV_RGB2GRAY);
} else {

prevImage = IplImage.create(frame.width(), frame.height(), IPL_DEPTH_8U, 1);
prevImage = image;
image = IplImage.create(frame.width(), frame.height(), IPL_DEPTH_8U, 1);
cvCvtColor(frame, image, CV_RGB2GRAY);

}

if (diff == null) {
diff = IplImage.create(frame.width(), frame.height(), IPL_DEPTH_8U, 1);
}

if (prevImage != null) {

// perform ABS difference
cvAbsDiff(image, prevImage, diff);
// do some threshold for wipe away useless details
cvThreshold(diff, diff, 64, 255, CV_THRESH_BINARY);

canvasFrame.showImage(diff);

// recognize contours
CvSeq contour = new CvSeq(null);
cvFindContours(diff, storage, contour, Loader.sizeof(CvContour.class), CV_RETR_LIST, CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE);

while (contour != null && !contour.isNull()) {
if (contour.elem_size() > 0) {

if(ObjectMoveCount < 1){
Audio audio = Audio.getInstance();
InputStream sound = audio.getAudio("Hareket ALGILANDI!", Language.TURKISH);
audio.play(sound);
ObjectMoveCount++;
}
CvBox2D box = cvMinAreaRect2(contour, storage);
// test intersection
if (box != null) {
CvPoint2D32f center = box.center();
CvSize2D32f size = box.size();
/*             
 for (int i = 0; i < sa.length; i++) {
if ((Math.abs(center.x - (sa[i].offsetX + sa[i].width / 2))) < ((size.width / 2) + (sa[i].width / 2)) &&
(Math.abs(center.y - (sa[i].offsetY + sa[i].height / 2))) < ((size.height / 2) + (sa[i].height / 2))) {

if (!alarmedZones.containsKey(i)) {
alarmedZones.put(i, true);
activeAlarms.put(i, 1);
} else {
activeAlarms.remove(i);
activeAlarms.put(i, 1);
}
System.out.println("Motion Detected in the area no: " + i +
" Located at points: (" + sa[i].x + ", " + sa[i].y+ ") -"
+ " (" + (sa[i].x +sa[i].width) + ", "
+ (sa[i].y+sa[i].height) + ")");
}
}
*/
}
}
contour = contour.h_next();
}
ObjectMoveCount = 0;
}
}
grabber.stop();
canvasFrame.dispose();
}
}

Java Google Api ile Yazıyı Sese Çevirme

by Furkan Zümrüt on April 25, 2013 in Java Libraries

Öncelikle buradan kütüphanemizi indiriyoruz. Kullanıcağımız projemize dahil ettikten sonra tek yapmamız gereken;

Audio audio = Audio.getInstance();
InputStream merhabadunya  = audio.getAudio("Merhaba Dünya", Language.TURKISH);
audio.play(merhabadunya);

 

FannJ – Java Fast Artificial Neural Network

by Furkan Zümrüt on January 31, 2013 in Artificial Intelligence Java

FannJ Fast Artificial Neural Network kütüphanesi. Java için düzenlenmiş versiyonu. 
Gerekli test verilerini
göndererek öğrenim yeteneğini kazandırabilirsiniz.

Kullanımı şu şekilde..


Fann fann = new Fann( "/path/to/file" );
    float[] inputs = new float[]{ -1, 1 };
    float[] outputs = fann.run( inputs );
    fann.close();

Bulanık Mantık için Bir Java Kütüphanesi (jFuzzyLogic)

by Furkan Zümrüt on January 29, 2013 in Artificial Intelligence Java

Bulanık Mantık için Bir Java Kütüphanesi (jFuzzyLogic)

More »

C – Diziler örnek program 2

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons//
// main.c
// cbirdenfazladegerdondurme
//
// Created by Furkan Zumrut on 4/5/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include
#include
#include 

void quicksort(int [10],int,int);

int main(){
  int i;
  int n;
  int sayi[100];
  printf("Dizideki eleman sayısını giriniz. (max 100) Dizideki sayılar 0 ile 25 arasında bilgisayar tarafından atanacaktır.\n");
  scanf("%d",&n);

  for (int i=0; i<n; i++) {

    sayi[i] = (int) 1+random()%24;

    printf("%d. sayı: %d\n",i+1,sayi[i]);

  }

  quicksort(sayi,0,n-1);

  printf("Sorted elements: ");
  for(i=0;i<n;i++)
    printf(" %d",sayi[i]);

  return 0;
}

void quicksort(int x[100],int first,int last){
  int pivot,j,temp,i;

  if(first<last){
    pivot=first;
    i=first;
    j=last;

    while(i<j){
      while(x[i]<=x[pivot]&&i<last)         i++;       while(x[j]>x[pivot])
        j--;
      if(i<j){
        temp=x[i];
        x[i]=x[j];
        x[j]=temp;
      }
    }

    temp=x[pivot];
    x[pivot]=x[j];
    x[j]=temp;
    quicksort(x,first,j-1);
    quicksort(x,j+1,last);

  }
}

C – Diziler örnek program

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons


//
// main.c
// diziler-soru1
//
// Created by Furkan Zumrut on 4/5/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//
//
// main.c
// cbirdenfazladegerdondurme
//
// Created by Furkan Zumrut on 4/5/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include <time.h>

// 1.	N elemanlı (n<100) bir tamsayı dizide tekrarlanan eleman varsa, bunları ve kaç kez tekrarlandığını bulan bir program yazınız.

void quicksort(int [10],int,int);

int main(){
  int i;
  int n,count = 0;
  int sayi[100];
  printf("Dizideki eleman sayısını giriniz. (max 100) Dizideki sayılar 0 ile 25 arasında bilgisayar tarafından atanacaktır.\n");
  scanf("%d",&n);
  
  for (int i=0; i<n; i++) {
    
    sayi[i] = (int) 1+random()%24;
    
    printf("%d. sayı: %d\n",i+1,sayi[i]);
    
    
  }
  
  quicksort(sayi,0,n-1);
  
  printf("Sıralı: ");
  for(i=0;i<n;i++)
  printf(" %d",sayi[i]);
  printf("\n");

  for (int u=1; u<n; u++) {
    

    for (int i = 0; i<n; i++) {
      
      if (u == sayi[i]) {
        count++;
                
        
      }
      
      
      
    }
    if (count>=2) {
      printf("%d sayisi %d kere tekrarlandı.\n",u,count);
    }
    

    
    count = 0;
    
    //printf("%d en çok tekrarlandı.\n",maxCount);
    
    
    
    
    
  }
  
  
  return 0;
}

void quicksort(int x[100],int first,int last){
  int pivot,j,temp,i;
  
  if(first<last){
    pivot=first;
    i=first;
    j=last;
    
    while(i<j){
      while(x[i]<=x[pivot]&&i<last)
        i++;
      while(x[j]>x[pivot])
        j--;
      if(i<j){
        temp=x[i];
        x[i]=x[j];
        x[j]=temp;
      }
    }
    
    temp=x[pivot];
    x[pivot]=x[j];
    x[j]=temp;
    quicksort(x,first,j-1);
    quicksort(x,j+1,last);
    
  }
}

C – Diziler

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

<code class="language-c">
//
// main.c
// Arrays
//
// Created by Furkan Zumrut on 4/1/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main()
{
  int x[100],n,i,enb;
  printf("Dizi kac elemanli?\n");
  scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    printf("%d. elemani girin",i);
    scanf("%d",&x[i]);
  }
  enb=x[0];
  for(i=1;i<n;i++){
    
    
    if(x[i]>enb)
      enb=x[i];
  }
  printf("Buyuk=%d\n",enb);

  return 0;
}

C – Rastgele sayı üretmek

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

//
// main.c
// Random
//
// Created by Furkan Zumrut on 4/1/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include
#include
#include

int main(int argc, const char * argv[])
{

// insert code here…
int sayi;
srand((unsigned) time(NULL));
sayi = rand()%50;
printf(“%d\n”,sayi);

return 0;
}

C – Switch Case Örnek Program

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

//
// main.c
// switchcase
//
// Created by Furkan Zumrut on 4/1/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include

int main(int argc, const char * argv[])
{

// insert code here…
int tur;
float tutar;
printf(“TUTARI GIRINZ!\n”);
scanf(“%f”,&tutar);
printf(“TÜR 1 ise kdv %3 \nTÜR 2 ise kdv %8 \nTÜR 3 ise kdv %10 \nDiğer türlerde %18\n”);
scanf(“%d”,&tur);
switch (tur) {
case 1:
printf(“KDV DAHİL TUTAR: %f \n”,tutar=tutar+tutar*0.03);
break;
case 2:
printf(“KDV DAHİL TUTAR: %f \n”,tutar=tutar+tutar*0.08);
break;
case 3:
printf(“KDV DAHİL TUTAR: %f \n”,tutar=tutar+tutar*0.10);
break;
default:
printf(“KDV DAHİL TUTAR: %f \n”,tutar=tutar+tutar*0.18);
break;
}

return 0;
}

C – Örnek program sayı tahmini 2

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

// main.c
// sayitahmin
//
// Created by Furkan Zumrut on 3/25/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include
#include
#include

int main(int argc, const char * argv[])
{

// insert code here…
// SAYI TAHMIN PROGRAMI SAYI GIRILIR AŞAĞI YUKARI GIT BASTIRILIR 3 HAK VAR
//printf(“Hello, World!\n”);

int sayi;
srand((unsigned) time(NULL));
sayi = rand()%50;
int n = 0;
int i = 3;

do{

printf(“BIR SAYI GIRINIZ\n”);
scanf(“%d”,&n);

if (n==sayi) {
printf(“TEBRIKLER BILDINIZ\n”);
break;
}else if (sayi printf("AŞAĞI!!\n");
}else{
printf("Yukarı!!\n");
}
i--;
if (i==0) {
printf("HAKKIN DOLDU !\n");
break;
}else if (i>0){
printf(“%d HAKKIN KALDI !\n”,i);
}

}while(!(n==sayi));

return 0;
}

C – Örnek program sayı tahmini

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

//
// main.c
// sayitahmin2odev
//
// Created by Furkan Zumrut on 3/25/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include
#include
#include

int ilkhaneyiBul(int x){

x = x/10; // 152/100 = 1 kalan 52

return x;

}

int sonhaneyiBul(int x){

x = x%10;
return x;

}

int main(int argc, const char * argv[])
{

int sayi;
srand((unsigned) time(NULL));
sayi = rand()%50;
int n;
// insert code here…
// 25 SAYISI GIRILIR hiçbiri tutmazsa 18 0 // 32 2. hane -1 // 26 1. hane +1 // 45 2. hane +1 // 25 1.hane +2
printf(“BIR SAYI GIRINIZ\n”);
scanf(“%d”,&n);

if (ilkhaneyiBul(sayi) == ilkhaneyiBul(n)) printf(“+1\n”);
else if (ilkhaneyiBul(sayi) == sonhaneyiBul(n)) printf(“-1\n”);
else if (sonhaneyiBul(sayi) == ilkhaneyiBul(n)) printf(“+2\n”);
else if (sonhaneyiBul(sayi) == sonhaneyiBul(n)) printf(“-2\n”);
else printf(“0\n”);

return 0;
}

C – Scanf kullanımı 2

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

//
// main.c
// bolme
//
// Created by Furkan Zumrut on 3/25/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include

int main(int argc, const char * argv[])
{

// insert code here…

int x;
int y;
printf(“Enter two integers to divide\n”);
scanf(“/bolme %d %d”,&x,&y);

int max = 0;
int min = 0;
int result = 0;

if (x>y) {
max = x;
min = y;

} else {
max = y;
min = x;

}

while(max>=min){

max = max – min;
result++;

}

printf(“RESULT : %d”,result);
return 0;
}

C – Örnek sorun ve çözümü 5

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

//
// main.c
// soru7
//
// Created by Furkan Zumrut on 3/18/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include
#include

int main(int argc, const char * argv[])
{

// insert code here…
// 5. Verilen bir tamsayının herhangi bir tamsayının karesi olup olmadığını bulunuz.

// float x;
// printf(“BIR TAMSAYI GIRINIZ\n”);
// scanf(“%f”,&x);
//
//
// int a = (int) sqrt(x);
//
// if((a*a)==x){
// printf(“%d SAYISININ KARESİDİR.”,a);
//
// }else{
// printf(“TAM SAYI KARESİ YOKTUR.”);
// }
//

int i,n,x,t = 0;
printf(“Bir tamsayının karesi olan değer giriniz\n”);
scanf(“%d”,&n);

for (i=1; i x = i*i;
if (x==n) {
printf(“%d nin karesidir\n”,i);
t=1; break;
}

if(t==0)printf(“Hiçbir sayının karesi değildir\n”);

}

return 0;
}

C – Örnek sorun ve çözümü 4

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

//
// main.c
// soru6
//
// Created by Furkan Zumrut on 3/18/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include
#include
int ilkhaneyiBul(int x){

x = x/100; // 152/100 = 1 kalan 52

return x;

}

int sonhaneyiBul(int x){

x = x%100;
x = x%10;
int j = x;
return j;

}

int main(int argc, const char * argv[])
{

// insert code here…
// 4. Klavyeden girilen ençok 4 hane uzunluğunda bir tamsayının simetrik olup olmadığını bulunuz.

int sayi;
printf(“3 Haneli sayi giriniz\n”);
scanf(“%d”,&sayi);

if (ilkhaneyiBul(sayi) == sonhaneyiBul(sayi)) {
printf(“SAYI SİMETRİKTİR.”);
} else {
printf(“SAYI SİMETRİK DEĞİLDİR.”);
}

return 0;
}

C – Örnek sorun ve çözümü 3

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Root

//
// main.c
// soru5
//
// Created by Furkan Zumrut on 3/18/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include

int main(int argc, const char * argv[])
{

// insert code here…
//3) Y=x+x/2+x/3+x/4+…..+x/n işleminin sonucunu bulunuz.
//Not: Paydanın giderek büyüdüğü dikkate alındığında; eklenen bir değer 0.0001 den küçük ise işleme son verilecektir.

float x;
float sonuc = 0;

printf(“BIR X DEGERI GIRINIZ\n”);
scanf(“%f”,&x);

int i=1;
while ((x/i)>0.0001) {

sonuc = sonuc + (x/i);

i++;

}

printf(“%f islemin sonucu\n”,sonuc);
return 0;
}

C – Örnek sorun ve çözümü 2

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

//
// main.c
// soru4
//
// Created by Furkan Zumrut on 3/18/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include

int main(int argc, const char * argv[])
{

// insert code here…
//2) Bir top h cm yukarıdan bırakılıyor ve her seferinde eski yüksekliğinin %75’i kadar geri zıplıyor. Mevcut yükseklik 0.01 cm den az olduğunda topun durduğunu varsayarak, verilen bir h değerine göre topun kaç kez zıpladığını bulunuz.

float h;
int ziplama = 0;
printf(“h yuksekligini giriniz.\n”);
scanf(“%f”,&h);

while (h>0.01) {

h = (h*0.75);
ziplama++;

}

printf(“%d kere ziplar.”,ziplama);

return 0;
}

C – Örnek sorun ve çözümü

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

//
// main.c
// soru3
//
// Created by Furkan Zumrut on 3/18/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include

int main(int argc, const char * argv[])
{

// 1)Bir ülkenin bu yılki nüfusu 10 milyondur. Bu ülkede doğum oranı %2 ölüm oranı %0.3 olduğunda, kaç yıl sonra nüfus 25 milyon olur?
int yil = 0;
int nufus = 10000000;
int yeniNufus = 25000000;

while (nufus

nufus = nufus + nufus*0.02 – nufus*0.003;
yil++;
}

printf(“%d yil”,yil);

return 0;
}

C – Örnek program kök bulma

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

//
// main.c
// Rootof
//
// Created by Furkan Zumrut on 3/18/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include
#include

int kokbul(int a, int b, int c){

int x = (b*b)-(4*a*c);
return x;

}

int main(int argc, const char * argv[])
{

// insert code here…

int a,b,c;
printf(“Enter three integers\n”);
scanf(“%d %d %d”,&a,&b,&c);

int d = kokbul(a, b, c);

if (d<0) {
printf(“no real roots”);
} else if(d==0) {
printf(“equal roots”);
printf(“X 1,2 = -%d/2*%d”,b,a);
}else{
printf(“Two different roots\n”);
printf(“X 1,2 = -%d-(%f)/2*%d”,b,sqrt(d),a);

}

return 0;
}

C – Fonksiyonlar

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

//
// main.c
// Functions
//
// Created by Furkan Zumrut on 3/18/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include

int carp(int x,int y){

int z,i;
z = 0;
for (i=1; i<=y; i++) {
z = z + x ;
}

return z;

}

int main(int argc, const char * argv[])
{

int a,b;
printf(“Enter two integers\n”);
scanf(“%d %d”,&a,&b);

if (a printf(“%d * %d = %d”,a,b,carp(a,b));
} else {
printf(“%d * %d = %d”,a,b,carp(b,a));
}

return 0;
}

C – If döngüsü

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

//
// main.c
// IfStatement
//
// Created by Furkan Zumrut on 3/18/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include

int main()
{

int a,b,max,k,i,x;

x=0;
printf(“Enter two integers\n”);
scanf(“%d %d”,&a,&b);

if (a max = b; k = a;
} else {
max = a; k = b;
}

for (i=1; i<=max; i++) {
x=x+k;
}

printf(“%d * %d = %d”,a,b,x);

return 0;
}

C – Rastgele sayı

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

//
// main.c
// probability
//
// Created by Furkan Zumrut on 3/11/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include
#include

double myrand()
{
double x;

x = drand48();
if (x >= 0.6) x = 1;
else x = x / 0.6; /* Extend the range to 0..0.999999 */
}

int main(int argc, const char * argv[])
{

// insert code here…
//int a= 0;
// int dizi[7][7];

double d = myrand(7.2);

printf(“%lf rand”,d);
/////////////////////////

return 0;
}

C – İki tamsayı arasındaki çift ve tek sayıların adedini hesaplama

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

//
// main.c
// soru2cevap
//
// Created by Furkan Zumrut on 3/11/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include

int main(int argc, const char * argv[])
{

// insert code here…
// VERILEN IKI TAMSAYI ARASINDAKİ ÇİFT VE TEK SAYILARIN ADEDİNİ AYRI AYRI BULUNUZ.
int x,y,cift,tek;
printf(“Enter two numbers\n”);
scanf(“%d %d”,&x,&y);

for(int i = x+1; y>i; i++)
{

if (i%2==0) {
cift++;
} else {
tek++;

}

//tek = tek + (i % 2);

}
printf(“%d CIFT %d TEK”,cift,tek);

return 0;
}

C – Örnek program en çok üç haneli bir sayının haneleri çarpımı

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

//
// main.c
// soru1
//
// Created by Furkan Zumrut on 3/11/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include

int main(int argc, const char * argv[])
{

// insert code here…
// VERILEN EN ÇOK 3 HANELİ BİR SAYININ HANELERİNİN ÇARPIMINI BULUNUZ

int sayi,son,orta,bas;
printf(“3 Haneli sayi giriniz\n”);
scanf(“%d”,&sayi);

//152

bas = sayi/100;// 152/100 = 1 kalan 52
sayi = sayi%100;

orta = sayi/10;
sayi = sayi%10;
son = sayi;

printf(“HANELERİN ÇARPIMI:\t %d \n”,bas*orta*son);

return 0;
}

C – Örnek program for döngüsü

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

//
// main.c
// fordongusu
//
// Created by Furkan Zumrut on 3/11/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include
#include
#include

int main()
{

// insert code here…
for (int i=1; i<=100; i++) {

if(i%20==0){
system(“pause”);
system(“cls”);

}

printf(“SAYI %d\t”,i);

int ikare = i*i;
printf(“SAYI KARESI %5d\t”,ikare);

double ikok = sqrt(i);
printf(“SAYI KAREKÖKÜ %.2f\n”,ikok);

}

return 0;
}

C – Degiskenler

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

//
// main.c
// degiskenler
//
// Created by Furkan Zumrut on 3/11/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include
#include

int main()
{

// insert code here…
int a,b,c;
printf(“2 adet tamsayi giriniz.\n”);
scanf(“%d %d”,&a,&b);

c = a+b;

printf(“Sonuc: %d\n”,c);
printf(“%d + %d = %d\n”,a,b,c);

return 0;
}

C – Cosinus hesaplama

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

//
// main.c
// cosinus
//
// Created by Furkan Zumrut on 3/11/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include
#include

#define PI 3.14159265

int main ()
{
double param, result;
printf(“Sayi giriniz\n”);
scanf(“%lf”,&param);

result = cos(param*PI/180);
printf(“%lf cosinusu %lf ‘ dur\n”, param, result);
return 0;
}

C – Örnek Program sayı tek mi çift mi?

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

//
// main.c
// degiskenler
//
// Created by Furkan Zumrut on 3/11/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include
#include

int main()
{
int a;

// insert code here…
printf(“Sayı Giriniz!\n”);
scanf(“%d”,&a);
if (a%2==0) {
printf(“Sayı Çift!\n”);
} else {
printf(“Sayı Tek!\n”);
}

return 0;
}

C – Örnek Program Not Hesaplama

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

//
// main.c
// notsistemi
//
// Created by Furkan Zumrut on 3/6/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include
#include
#include “notkutuphanesi.h”

main() {

printf(“Vizeyi Giriniz: “);
scanf(“%f”,&vize);
printf(“\nFinali Giriniz: “);
scanf(“%f”,&final);

x = ortalamahesapla(vize,final);

if(final<30) {
kaldin();

}else{
printf("Sinif Ortalamasini Giriniz:");
scanf("%f",&sinifortalamasi);

if (sinifortalamasi<70) {
ybn=0.5*((70/sinifortalamasi)+1)*x;
harfnotumuogren(ybn);
}
else{
harfnotumuogren(x);
}
}

}

////////////////////////////////

//
// notkutuphanesi.h
// LESSON-1
//
// Created by Furkan Zumrut on 3/6/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#ifndef LESSON_1_notkutuphanesi_h
#define LESSON_1_notkutuphanesi_h

float vize,final,x,sinifortalamasi,ybn;

float ortalamahesapla(float vize, float final){
float ortalama = vize*0.4 + final*0.6;
return ortalama;
}

void harfnotumuogren(float x){

if ((x>89) && (x<=100))printf("Tebrikler AA ile gectiniz.");
else if ((x>=85) && (x<=89)) printf("Tebrikler BA ile gectiniz.");
else if ((x>=80) && (x<=84)) printf("Tebrikler BB ile gectiniz.");
else if ((x>=75) && (x<=79)) printf("Tebrikler CB ile gectiniz.");
else if ((x>=70) && (x<=74)) printf("Tebrikler CC ile gectiniz.");
else if ((x>=60) && (x<=69)) printf("Tebrikler DC ile sartli gectiniz.");
else if ((x>=50) && (x<=59)) printf("Tebrikler DD ile sartli gectiniz.");
else if ((x>=40) && (x<=49)) printf("Maalasef FD ile kaldiniz.");
else if ((x>=0) && (x<=39)) printf(“Maalesef FF ile kaldiniz.”);
else printf(“Hatali tusladiniz.”);

}

void kaldin(){
printf(“Maalesef FF ile kaldiniz.”);
}

#endif

C – Scanf Kullanımı

by Furkan Zümrüt on October 11, 2013 in Fundemental C Lessons

//
// main.c
// Scanf
//
// Created by Furkan Zumrut on 3/5/13.
// Copyright (c) 2013 Furkan Zumrut. All rights reserved.
//

#include
#include

main()

{

int i,n;
printf(“Ilk sayi?\n”);
scanf(“%d”, &n);

printf(“Ikinci sayi?\n”);
scanf(“%d”, &i);

printf(“Toplam %d\n”,i+n); // 6d

system(“read”);

return 0;

}